Telefoon
06 - 48 08 08 26
E-mail
info@nagelstudiopurmerend.nl

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling, actie`s en transactie`s tussen de nagelstudio en de klant waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgewezen.

 

2. Inspanning nagelstudio

De nagelstudio zal naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand van wetenschap de nagelstudio zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling in de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet annuleren van de gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk melden doch uiterlijk binnen 48 uur aan de nagelstudio
dit kan telefonische of persoonlijk kenbaar gemaakt worden aan Nagelstudio Purmerend. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak is Nagelstudio Purmerend gemachtigd om een bedrag van vijfentwintig euro in rekening te brengen aan de cliënt. Ook dient u op tijd te zijn van de afspraak anders is de nagelstudio genoodzaakt de verloren tijd van uw eigen tijd af te halen dit kan tot gevolg hebben dat de gehele behandeling niet volledig plaats kan hebben. Beide partijen hoeven zich hier niet aan te houden bij overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daar van zegt.

 

4. Betalingen

De nagelstudio vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen worden een maand van te voren kenbaar gemaakt, dan wel in de nagelstudio en op de website. Aanbiedingen zijn geldig in de dan aangegeven periode en zo lang de voorraad strekt. Betaling dient contant te gebeuren, geen pin apparaat aanwezig en direct na afloop van de behandeling

 

5. Persoonsgegevens en privacy

Bij de eerste behandeling zullen persoonlijke gegevens op een klantenkaart worden gezet. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden bewaard en niet verstrekt worden aan derden zonder toestemming van de klant. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

6. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht van alle informatie die de klant tijdens de behandeling medegedeeld heeft in geheimhouding
te bewaren. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

 

7. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade op welke aard ook ontstaan door dat de nagelstudio is uitgegaan van
de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige informatie van relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, vrijetijdsbesteding of werkzaamheden. De nagelstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadigen van persoonlijke eigendommen die mee genomen worden naar de nagelstudio

 

8. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. De garantie vervalt als:

  • de klant de nagels heeft laten onderhouden door een ander of andere nagelstyliste
  • de klant zonder handschoenen met chemicaliën of bijtende producten heeft gewerkt
  • de klant zelf de nagel heeft afgebeten, los geweekt of opzettelijk heeft afgebroken
  • de klanten andere producten heeft gebruikt dan word aangeraden door de nagelstudio
  • de klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
  • de klant niet de nagels op die manier heeft behandeld zoals is aan gegeven in de nagelstudio

 

9. Beschadiging of diefstal

De nagelstudio heeft het recht om schade vergoeding te eisen bij het beschadigen door de klant van
meubilair, apparatuur, of producten, teven zal er aangifte worden gedaan bij diefstal.

 

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk doch binnen
vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelde styliste. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is,
zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeen gekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is.

 

11. Gedrag

De klant dient zich naar behoren en normale algemene aanvaarde normen te gedragen in de nagelstudio
na waarschuwing en niet nakomen van dit verzoek is de nagelstudio gemachtigd de klant
de toegang te weigeren.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hoorn. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Nagelstudio Purmerend

KvK: 37144539